Fundusze europejskie dla Gminy Lisewo

Print Friendly, PDF & Email

Obecnie w ZAZ-ie pracuja 44 osoby z niepełnosprawnościami

Gmina Lisewo otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni”, który będzie realizowany w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dnia 7 września b.r. Wójt Gminy Lisewo – Jakub Kochowicz podpisał umowę o dofinansowanie na kwotę 457 730 zł.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości wejścia na rynek pracy 24 osób niepełnosprawnych w wieku 18 – 64 lat z terenu powiatu chełmińskiego w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 września 2018 roku. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia indywidualne ze specjalistami, którzy opracują ścieżkę reintegracji

zawodowej dla każdej osoby uczestniczącej w projekcie.

Kolejnymi etapami będą: szkolenia, zajęcia praktyczne oraz staże zawodowe. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

A. Dalke
Artykuł
Wiadomości Lisewskie nr3/2016