Deklaracja dostępności

Print Friendly, PDF & Email

Deklaracja dostępności strony internetowej www.zazdrzonowo.pl

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zazdrzonowo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre pliki zamieszczone na stronie nie są dostępne cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Zach.
 • E-mail: a.zach@zazdrzonowo.pl
 • Telefon: 56 675 89 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie
 • Adres: Drzonowo 42, 86-230 Lisewo
 • E-mail: zaz-drzonowo@wp.pl
 • Telefon: 56 676 89 28

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przy budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie znajduje się parking.

Wejścia do budynku przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami (pozbawione są przeszkód architektonicznych).

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek ZAZ jest jednokondygnacyjny.

W budynku nie ma przeszkód architektonicznych.

Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się.

W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Potrzebę skorzystania z tłumacza migowego należy zgłosić na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.